Service

รายละเอียด

ตรวจสอบบัญชี รับบริการยื่นงบการเงิน เจริญกรุง บางคอแหลม พระราม3 เจริญนคร
บริการตรวจสอบบัญชี (Auditing Services) รับรองข้อมูลในรายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้รายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย และตรงตามมาตรฐานบัญชีที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอ รวมถึงให้บริการยื่นงบการเงินกับกระทรวงพาณิชย์อีกด้วย

สินค้าแนะนำ

ปรึกษาปัญหาภาษี และ ตรวจสอบบัญชี – บริการให้ความรู้ภาษี และกฎหมายธุรกิจ
บริการให้ความรู้ภาษี และกฎหมายธุรกิจ

ปรึกษาปัญหาภาษี และ ตรวจสอบบัญชี – บริการปรึกษาปัญหาภาษี ถามตอบปัญหาภาษี
บริการปรึกษาปัญหาภาษี ถามตอบปัญหาภาษี

ปรึกษาปัญหาภาษี และ ตรวจสอบบัญชี – ตรวจสอบบัญชี รับบริการยื่นงบการเงิน
ตรวจสอบบัญชี รับบริการยื่นงบการเงิน

ปรึกษาปัญหาภาษี และ ตรวจสอบบัญชี – บริการวางเเผนภาษี งานบัญชีทุกประเภท
บริการวางเเผนภาษี งานบัญชีทุกประเภท

ปรึกษาปัญหาภาษี และ ตรวจสอบบัญชี – บริการคำนวนภาษี เงินเดือน ประกันสังคม
บริการคำนวนภาษี เงินเดือน ประกันสังคม

Website: th.diaochoangduong.vn